MNG Hodonín MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE MNG Hodonín
Naftová geologie
OBSAH
HLAVNÍ
STRANA
OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ
VIRTUÁLNÍ
PROHLÍDKA
NAFTOVÁ
GEOLOGIE
PRŮZKUM
TĚŽBA
 
ODKAZY
Facebook
Solná štola
Turistická ubytovna Muzeum
TAXES OIL
CONSULTANT GEO OIL
Projekt TpNP
Veřejné zakázky a poptávky
 

Jste 272652. návštěvník od 1.2.2006.

ROPA
UHLOVODÍKY
VZNIK ROPY
KOLEKTORY
LOŽISKOVÉ PASTI


ROPA

je přírodní hořlavá kapalina tvořená směsí fosiliních těkavých a rozpustných tuhých uhlovodíků, především alkanů. Obsahuje i neuhlovodíkové organické sloučeniny a minerální příměsi (vodu, sůl, písek). Ropa je světle žlutá až temnočerná, zeleno-modře fluoreskující, se žlutou luminiscencí, různě viskózní kapalina. Obsahuje 80 až 85% uhlíku, 10 až 15 % vodíku, 4 až 7% síry a něco málo dusíku.

Podle specifické hmotnosti se rozlišuje:

Podle chemického složení (převládajících uhlovodíků) se rozeznávají ropy alkanické (parafinické), naftenické, aromatické a asfaltické. Některé parafinické ropy mohou při nízké teplotě tuhnout, jiné zůstávají v tekutém stavu i při velmi nízkých teplotách.
zpět

UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY JSOU SLOUČENINAMI UHLÍKU A VODÍKU.
Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Petroléter tvoří uhlovodíky s délkou řetězce C5-7 (teplota varu: 30-70 °C). Používají se jako rozpouštědla, např. při chemickém čištění oděvů. Další frakce jsou benzín (C6-12, 40-200 °C), petrolej (C10-15, 150-300 °C), ze kterého se vyrábí letecký benzín a plynový olej (C10-20, 200-300 °C), ze kterého se získává nafta a lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové destilaci za sníženého tlaku, čímž se oddělují těžké topné oleje od asfaltu. Uhlovodíky s dlouhými řetězci (C35 a víc) mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje.
zpět
VZNIK ROPY

ropa vznikla z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků, rozkladem nekromasy sapropelu. Vlivem tepla a tlaku se přeměnily nejprve na kerogen, pak na živice, a nakonec na ropu a zemní plyn. Ty poté migrovaly v porézních horninách k povrchu. Pokud byly zachyceny v ložiskových pastech, vznikla jejich současná naleziště.

Přírodní asfalt je tuhá až plastická (mazlavá) hmota nejčastěji černé, méně často hnědé barvy; vzniká oxidací ropy po úniku těkavých uhlovodíků. Produktem oxidace parafinické ropy může být ozokerit nebo-li zemní vosk, jenž se skutečně neobyčejně podobá vosku zpravidla žluté, hnědé až černé barvy, může však být i bezbarvý nebo šedobílý.

Kerogeny jsou polymerní organické látky, které se nacházejí v usazených horninách, například v ropných břidlicích. Jsou nerozpustné v běžných organických rozpouštědlech, díky své vysoké molekulové hmotnosti. Každá molekula kerogenu je jedinečná, protože se skládá z náhodné kombinace různých monomerů.

Živice neboli bitumen je souhrnné označení zejména pro organické kapaliny, které jsou vysoce viskózní, tmavé barvy a zcela rozpustné v sirouhlíku. Podle organické teorie vzniku ropy se zbytky rostlin a mořských živo- čichů vlivem tepla a tlaku přeměnily nejprve na ke- rogen, ten pak na živice a ty nakonec na ropu a zemní plyn.

KVALITA KEROGENU:
  • I. akvatický typ z řas,z fyto a zooplanktonu
  • II. terestricko-akvatický materiál
  • III. dřevité a bylinné fragmenty, pyly

zpětKOLEKTORY

LOŽISKOVÉ (NÁDRŽNÍ) HORNINY

Prostory mezi zrny hornin vyplňuje voda nebo uhlovodíky. Část vody nebo ropy je vázáná adsorpčními silami k povrchu zrn, část kapaliny je volná a pohybuje se. Volná ropa se pohy- buje k povrchu na základě gravitační síly (je lehčí než voda). Pokud vrstvy kolektorů tvoří ložiskové pasti, ropa a plyn se zde zachytí (akumulují) a vytvoří ložisko těsněné nepropustnými horninami.


Pórovitost (%) je velikost pórů v hornině
Propustnost je schopnost kapaliny protékat volnými póry
zpět

LOŽISKOVÉ PASTI

Pro vznik ložiska musí existovat:
  • matečná hornina, která je bohatá na organickou hmotu
  • nádržní hornina, rezervoár, propustná hornina ložiska
  • těsnící hornina, která ložisko utěsní
  • musí existovat hermetická ložisková past k zachycení migrujících uhlovodíků
  • ropomatečné horniny musí být ponořeny tak hluboko, aby tlak a teplota umožnily přeměnu zbytků organismů na uhlovodíky


Ropa se původně v češtině označovala jako "nafta" (z perského slova "nafata"), což znamená "prosakující kapalina". V češtině se však vžil výraz "nafta" pro pohon- nou hmotu, která se z ropy vyrábí. Proto byl zvolen název používaný v polštině a na východ- ním Slovensku "ropa". Název "ropa" v překladu z polštiny znamená "hnis", jde o původní staré označení tamních solných pramenů.
zpět
 
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
  © MNG 2006-2020